Privacy & Cookie Policy

Jouw privacy

Jouw privacy is heel belangrijk voor ons, het is tenslotte één van de fundamentele rechten en vrijheden in onze democratische samenleving en daar staan we met Open Vld Ranst volop achter. Als ledenorganisatie verwerken we noodgedwongen lidmaatschapsgegevens voor allerlei doeleinden die met jouw lidmaatschap te maken hebben. Je leest er alles over in deze “Privacy & Cookie Policy”. Neem het aandachtig door, want het bevat essentiële en nuttige informatie over jouw privacy, onze verwerking van jouw persoonsgegevens, jouw rechten en onze verplichtingen.

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”). Het toesturen van emails wordt ook geregeld in de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Wie zijn we?

Wij zijn de Vlaamse liberalen en democraten – afdeling Ranst, beter bekend als “Open VLD Ranst”. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Open Vld Ranst.

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u één of meerdere van uw rechten uitoefenen, aarzel niet om ons te contacteren op volgende gegevens:

Per post: Open VLD Ranst, t.a.v. Sonja De Pooter, Broechemsesteenweg 83, 2520 Emblem
Per email: privacy@openvldranst.be

Welke gegevens verzamelen we? Waarom? En hoe lang?

Mogelijk wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u contact opneemt met Open VLD Ranst via een formulier op onze website. Wij beperken de informatie steeds tot het strikt noodzakelijke voor de verwerking.

We zullen jouw gegevens NOOIT gebruiken voor commerciële doeleinden of aan derden bezorgen met die doelstelling.

Als rechtsgrond voor de verwerking van jouw lidmaatschapsgegevens baseren we ons op jouw toestemming, maar ook op de uitvoering van een overeenkomst (in het kader van ledenadministratie) en op ons gerechtvaardigd belang als politieke organisatie.

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang je bij ons lid blijft. Indien u expliciet (lees: per e-mail of per brief) te kennen geeft dat u niet langer lid wenst te blijven, zullen wij uw data binnen een termijn van 1 maand verwijderen.

We verzamelen ook persoonsgegevens bij gebruik van cookies. We verwijzen jouw hiervoor naar de betrokken bepalingen onderaan dit document.

Beheer en beveiliging

De persoonsgegevens die Open Vld Ranst bekomt, slaan wij op in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. Wij hebben daarvoor veiligheidsmaatregelen toegepast die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Open Vld Ranst draagt er zorg voor dat via deze website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) jouw computer bereikt.

Vertrouwelijkheid en juistheid

Jouw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je bij Open Vld Ranst opgeeft. Open Vld Ranst heeft een wettelijke verplichting om jouw gegevens correct bij te houden en vraagt daarom jouw medewerking om eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Je kan te allen tijde de gegevens die we over je bewaren opvragen via privacy@openvldranst.be, alsook wijzigingen laten doorvoeren.

Proportionaliteit

We vragen niet méér gegevens dan nodig en bewaren de gegevens niet langer dan vereist. Open Vld Ranst verzamelt via deze website geen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, maar enkel voor de doeleinden die je zelf opgeeft, zoals het contacteren van Open VLD Ranst via het contactformulier.

Jouw rechten

U heeft verschillende rechten wat betreft uw persoonsgegevens. Meer specifiek heeft u het recht om:

  • bevestiging te verkrijgen dat we uw persoonsgegevens verwerken, en een kopie vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben;
  • ons te vragen om uw persoonsgegevens te updaten, of om persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze incorrect of onvolledig zijn;
  • ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, of de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, te beperken;
  • uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming);
  • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u graag een van deze rechten wil uitoefenen of indien u andere vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ons contacteren hetzij per e-mail hetzij per post
via de hierboven aangegeven adressen, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens of uw privacy vraag hebben behandeld, heeft u het recht om het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacyautoriteit: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Minderjarigen

Wij raden minderjarigen aan voorzichtig te zijn in hun gebruik van het internet. Ben je nog geen 16 jaar oud, verzend dan geen gegevens over jezelf, zoals je leeftijd, je geslacht, je postadres enz. zonder het advies van je ouders. Vraag hen eventueel te controleren of de website een privacybeleid heeft dat jouw recht op privacy beschermt. Denk eraan dat je recht hebt op inzage, correctie en schrapping van de gegevens. Open Vld Ranst moedigt jou aan een emailadres te gebruiken waarin jouw werkelijke naam niet voorkomt.

We gebruiken ook Cookies

Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Open Vld Ranst en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken we cookies? Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je
onze website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Welke soorten cookies bestaan er dan? Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. FaceBook, Twitter, …) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij
oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: FaceBook, Twitter

Jouw toestemming: Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.

Je kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org

Open Vld Ranst is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het nietrespecteren van de privacywetgeving door sites waarnaar deze site verwijst of doorlinkt.