Verslag van de gemeenteraad van 18 maart 2019

Op maandag 18 maart vond de eerste gemeenteraad op de nieuwe locatie (de polyvalante zaal van Den Boomgaard) plaats. Hoewel er voor deze verhuis werd geopteerd omdat er daar meer plaats zou zijn dan in het kasteel Vrieselhof zaten de gemeenteraadsleden er toch ietwat benepen bij. Al zeer snel bleek er ook een bijkomend probleem te zijn aangezien het publiek in de huidige opstelling de ‘geheime’ stemming mee kon volgen. Alvast een aantal aandachtspunten voor de volgende gemeenteraad.

Op deze gemeenteraad werd de overstap van Iveka naar Fluvius goedgekeurd, ondanks de onduidelijkheden en onzekerheden die blijven bestaan omtrent de gevolgen van deze overstap, een stap in het ongewisse die Open Vld ten zeerste verontrust.

Open Vld stelde ook vast dat de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) van 12 leden naar slechts 9 herleid wordt. De verschillende maatschappelijke groeperingen worden op die manier minder vertegenwoordigd en de grote groep van de werknemers krijgt sinds dit jaar zelfs geen vertegenwoordiger meer in de Gecoro.

Met de steun van de voltallige Open Vld fractie werden vervolgens de budgetten voor een aantal werkzaamheden aan diverse voet- en fietspaden goedgekeurd alsook zal de zone 30 in het centrum van Broechem worden uitgebreid. Hierbij hadden we wel de suggestie om bij de werkzaamheden van de Wijnegembaan niet enkel het asfalt te vernieuwen, maar ook meteen een betere voorziening voor de fietsers aan te leggen.

Voorts stond ook de goedkeuring van het aangepaste reglement voor de speelpleinwerking in Ranst op het programma. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het nieuwe bestuur zich hier erg vergaloppeerd heeft door eerst het reglement te publiceren om het nadien pas ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad, doch kennelijk zagen burgemeester De Ryck (NV-A) en bevoegde schepen Creten (Groen) hier geen graten in.

Bovendien bleek dat de voorgestelde tekst een aantal discriminerende bepalingen bevatte die à la minute nog dienden te worden aangepast, ondanks de suggestie van de oppositiepartijen om dit punt naar de volgende gemeenteraad te verplaatsen zodat het reglement grondig kon worden bekeken en aangepast. Na de presentatie van de bevoegde schepen hebben wij gewezen op de ongerustheid die ontstaan is naar aanleiding van deze wijzigingen, dewelke inmiddels ook al deels werden aangepast. Open Vld heeft een aantal constructieve suggesties gedaan hieromtrent, waarvan wij hopen dat hiermee rekening zal worden gehouden. De exacte voorstellen die we gedaan hebben, staan ook uitvoerig beschreven in een vorig bericht op onze website.

Ingevolge de interpellatie van Open Vld werd ook de mogelijke afbraak van het kloostergebouw aan de vrije basisschool in Oelegem besproken. Lode Hofmans (Open Vld) diende een klacht in bij de raad voor vergunningenbetwistingen om deze afbraak alsnog tegen te houden en dit authentieke dorpszicht te bewaren. Uit onze poll op Facebook is overigens duidelijk gebleken dat de overgrote meerderheid van de Ranstenaren voor het behoud van dit prachtige gebouw is. Open Vld is van mening dat dit gebouw behouden moet blijven en mits de nodige investeringen dienstig kan worden gemaakt voor de school, in tegenstelling tot het simpelweg afbreken ervan.

Lode Hofmans verzocht de gemeenteraad dan ook om bij wijze van stemming haar steun voor zijn initiatief uit te drukken. Tot onze grote spijt wenste het huidige bestuur zich hierover niet uit te spreken en werd de stemming omtrent dit punt afgevoerd.

Tot slot stelde Bart Goris (Open Vld) nog een vraag omtrent de dierenstickers (om de hulpdiensten te informeren omtrent de aanwezigheid van huisdieren bij noodsituaties). Kennelijk zijn de inwoners van Ranst nog onvoldoende op de hoogte van het bestaan van deze stickers en de mogelijkheid om deze af te halen op het gemeentehuis. Burgemeester De Ryck (NV-A) beloofde om hieromtrent een betere communicatie op poten te zetten.